Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego w Borowiu

Zadania urzędu stanu cywilnego

 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński
  • braku okoliczności wyłączających małżeństwo
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz dzieci z tego małżeństwa
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  • uznaniu dziecka
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  • zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia
 2. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły w gminie Borowie
 3. Wydawanie odpisów z akt urodzeń, małżeństw i zgonów
 4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych
 5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia zawiązku małżeńskiego za granicą
 6. Wydawanie innych zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
 7. Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego akt sporządzonych za granicą
 8. Odtwarzanie treści aktów sporządzonych za granicą lub w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi
 9. Dokonywanie zmian w aktach na podstawie decyzji administracyjnej lub postanowień sądu
 10. Prostowanie akt stanu cywilnego
 11. Zmiana imion i nazwisk

Rejestracja urodzeń

Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty urodzeń dzieci urodzonych na terenie Gminy Borowie. Zgłoszenie urodzenia powinien dokonać osobiście ojciec lub matka dziecka w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty:

 • dziecko urodzone z małżeństwa
  1. dowody osobiste rodziców dziecka
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli akt został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego
 • dziecko urodzone przez pannę
  1. dowód osobisty
  2. odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli akt został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego
 • dziecko urodzone przez rozwiedzioną
  1. dowód osobisty
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli akt został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego
 • dziecko urodzone przez wdowę
  1. dowód osobisty
  2. odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli akt ten został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego

Dziecko nie posiadającego ustalonego ojcostwa może być uznane przez ojca zarówno przed sporządzeniem aktu urodzenia lub późnej po sprzędzeniu aktu urodzenia.

Termin realizacji: niezwłocznie

Opłaty: 3 egz. odpisów skróconych wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu - są zwolnione z opłaty skarbowej

Zawieranie małżeństw

I. Małżeństwo zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, może być zawarte po upływie 30 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych niżej. Z ważnych względów termin zawarcia małżeństwa może być skrócony.

Wymagane dokumenty:

 1. odpisy skrócone akt urodzeń, jeżeli akt został sporządzony w innym USC
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim i akt został sporządzony w innym USC
 3. odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest wdową lub wdowcem i akt zgonu został sporządzony w innym USC
 4. dowody osobiste (do wglądu)
 5. pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (sporządzane w USC)

II. Małżeństwo "konkordatowe"

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi składają duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Do wydania zaświadczenia osoby składają dokumenty takie jak do zawarcia związku małżeńskiego w USC. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wydania.

Termin realizacji: niezwłocznie

Opłaty:

 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84.00 zł
 • decyzja za skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego - 39.00 zł
 • 1 odpisu skrócony aktu wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa  jest zwolniony z opłaty skarbowej

Rejestracja zgonów

Urząd Stanu Cywilnego w Borowiu sporządza akty zgonów osób zmarłych na terenie gminy Borowie. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Wymagane dokumenty :

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon / do wglądu /

Termin realizacji: niezwłocznie

Opłaty: 1 odpis skrócony wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu jest zwolniony z opłaty skarbowej

Wpisywanie akt zagranicznych

Opis:

 1. wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego podlegają odpisy akt urodzeń, małżeństw. zgonów /oryginały/
 2. właściwy do wpisania aktu jest Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek / podanie / o wpisanie aktu do ksiąg polskich
 2. oryginał aktu zagranicznego przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski

Przy wpisywaniu

 1. aktu urodzenia należy dołączyć odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców
 2. aktu małżeństwa należy dołączyć odpisy zupełne akt urodzenia osób zawierających małżeństwo- jeżeli wpisywany akt nie zawiera danych przewidzianych przez prawo polskie należy dołączyć wniosek / podanie/ o uzupełnienie aktu o brakujące dane

Termin realizacji: zgodnie z kpa (nie dłużej niż miesiąc)

Tryb odwoławczy : Wojewoda Mazowiecki

Opłaty:

 • decyzja dot. wpisania aktu - 50.00 zł
 • decyzja dot. uzupełnienia aktu - 39.00 zł

Prostowanie, uzupełnianie aktu stanu cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego można sprostować w akcie oczywisty błąd pisarski, który został popełniony przy sporządzeniu aktu.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o sprostowanie aktu
 2. odpis zupełny aktu urodzenia przy prostowaniu aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców przy prostowaniu aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa przy prostowaniu aktu zgonu - odpisy te są potrzebne gdy akt został sporządzony w innym USC


Termin realizacji: zgodnie z kpa (nie dłużej niż miesiąc)

Tryb odwoławczy: Wojewoda Mazowiecki

Opłaty: decyzja prostująca akt - 39.00 zł

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Opis: w celu sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą związku obywatel polski musi przedstawić zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu. Zaświadczenie to wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wydanie zaświadczenia
 2. odpis skrócony aktu urodzenia
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie , jeżeli osoba ta pozostawała uprzednio w związku małżeńskim
 4. odpis skrócony aktu zgonu małżonka jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest wdową lub wdowcem (akty wymienione od pkt 2 do 4 jeżeli zostały sporządzone w innym USC)
 5. pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Termin realizacji: niezwłocznie

Opis: z ksiąg stanu cywilnego wydaje się :

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Odpisy oraz zaświadczenia wyżej wymienione wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), jej zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienionych w ust. 2, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny .

Wymagane dokumenty: podanie o wydanie odpisu aktu lub zaświadczenia

Termin realizacji: w przypadku wydania odpisów z akt - 7 dni, w przypadku wydania zaświadczenia - zgodnie a kpa - nie później niż miesiąc

Opłaty:

 1. odpis skrócony aktu - 22.00 zł
 2. odpis zupełny 33.00 zł
 3. zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24.00 zł
 4. pozostałe zaświadczenia 26.00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej i zwolnione od niej są sprawy wymienione w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225.poz.1635).

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.