Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Struktura organizacyjna

 

 

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Tomasz Majczyna

 

 

2. Starszy pracownik socjalny - Bernardeta Serzysko

 

 

 

3. Specjalista pracy socjalnej - Halina Trendak

 

 

4. Asystent Rodziny  -  mgr Anna Mikulska

 

 telefon/fax - (25) 68 590 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres:
ul. Aleksandra Sasimowskiego 10
08-412 Borowie
woj. mazowieckie

 

NIP 826 13 93 474

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje ustawowe zadania, którymi są:

 

 • Zasiłki stałe - przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz nie posiadającym dochodów i uprawnień do pobierania świadczeń z własnego ubezpieczenia społecznego. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem zleconym, finansowanym wyłącznie z budżetu państwa.
 • Zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznawane są z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu, opłatą za energię elektryczną, zakupem opału, zakupem obuwia, odzieży, żywności, leków i środków opatrunkowych, wyposażeniem dzieci do szkoły i na kolonie letnie. Zasiłki celowe i specjalne celowe są zadaniem własnym gminy.
   
 • Umieszczanie i finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej - z powodu niepełnosprawności oraz braku możliwości zapewnienia całodobowej opieki przez opiekunów prawnych.

 • Zasiłki okresowe - przyznawane, w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

 • Realizacja  Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -    finansowany w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.
 • Finansowanie pobytu w Domu Dziecka  - zapewnienie małoletnim opieki i i finansowanie pobytu.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze - przyznawane i finansowane w celu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych. Rezultatem tych działań jest nabywanie ważnych umiejętności życiowych oraz dążenie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku osoby niepełnosprawnej.

 

Kierownik Ośrodka w ramach wydanego upoważnienia przez Wójta Gminy wydaje decyzje administracyjne, w ramach zadań własnych i zleconych Gminie Borowie, które są podstawą wypłaty świadczeń i korzystania z przyznanych uprawnień rzeczowo -finansowych.

Drugą ustawową działalnością Ośrodka obok udzielania pomocy materialnej jest świadczenie pracy socjalnej. Najczęściej stosowane formy pracy socjalnej to:

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu porad prawnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie, doprowadzenie do podjęcia i monitorowanie procesu leczenia, pomoc w realizacji recept,
 • wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego, jego rodziny a także pomoc w docieraniu do pracodawców i poszukiwaniu pracy,
 • edukacja w zakresie gospodarowania budżetem i w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie - w tym wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktu z w/w instytucjami,
 • mobilizowanie rodziców do większego zaangażowania w wychowanie dzieci, współpraca z kuratorem sądowym nad poprawą funkcjonowania rodziny,
 • pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
 • doprowadzenie do konsultacji psychologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej lub innej specjalistycznej w celu diagnozy rozwoju i rehabilitacji dzieci,
 • pomoc w uzyskaniu alimentów,
 • pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w docieraniu do grupowych form terapii odwykowej i monitorowanie utrzymania abstynencji.

Corocznie pracą socjalną objętych jest około 50 rodzin.

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej gmina Borowie zatrudnia nie etatowego Asystenta Rodziny. Rolą Asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Asystent Rodzin pod swoją opieką ma corocznie około 5 rodzin.
Od wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. W wyniku tej współpracy pięcioosobowa grupa niepełnosprawnych osób z gminy Borowie jest codziennie dowożona do i z Ośrodka do miejsca zamieszkania i uczestniczy w zajęciach przygotowujących do samodzielnego życia.

 

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

 

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie:

 http://bip.borowie.pl/index.php?idg=13&id=53&x=3&y=4

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.