Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie realizuje projekt pn.

„Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, służącemu edukacji w Gminie Borowie

 

Planowane efekty:

Projekt przewiduje głęboką modernizację energetyczną (ocieplenie, wymiana drzwi, zastosowanie automatyki pogodowej, instalacja zaworów i termostatów, wymiana oświetlenia) połączoną z wymianą źródła ciepła oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.

Realizacja celu głównego umożliwi osiągnięcie zgodności ze standardami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej. Realizacja przedsięwzięcia dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię i ciepło spowoduje zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych niezbędnych do jej produkcji. Do pozytywnych dla środowiska efektów termomodernizacji zaliczyć można zatem także spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji polegającej na głębokiej modernizacji energetycznej budynku edukacyjnego wpłynie na wywiązanie się Polski ze zobowiązań związanych ze zwiększeniem produkcji energii z OZE oraz ograniczaniem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

 

Całkowita wartość projektu: 835 481,06 PLN

 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 574 829,00 PLN

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.