Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 05 grudzień 2019
Utworzono: 29 wrzesień 2017

Informacja Wójta Gminy Borowie o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w tym unijnych

    

Pokaż więcej

Pokaż mniej

  Informuję mieszkańców, iż samorząd gminy dotychczas złożył następujące wnioski o środki finansowe na realizację zadań:

Lp.

Instytucja do której złożono wniosek:

Nazwa zadania

O jaką kwotę dofinansowania wystąpiono

Status załatwienia / wysokość otrzymanych środków

Uwagi

1

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie"

4 757 857,60zł*

4 757 857,60zł*

Dotyczy przebudowy dróg gminnych w Borowiu. Projekt zrealizowany *-wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną Gminy Borowie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borowiu"

34 022 960,00zł

Wniosek pozytywnie oceniony, znajduje się na liście rezerwowej w oczekiwaniu na środki finansowe

Nie został skierowany do realizacji z powodu wyczerpania limitu unijnych środków finansowych

3

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia"

648 553,72zł

648 553,72zł

Projekt zrealizowany

4

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Zakup wyposażenia kręgielni w Borowiu"

401 250,00zł

401 250,00zł

Projekt zrealizowany.

5

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych"

80 556,27zł

80 556,27zł

Zadanie zrealizowane

6

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Przygotowanie dokumentacji technicznej nieczynnego kościoła"

50 000,00zł

0zł

Nie otrzymał dofinansowania

7

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Głoskowie"

491 000,00zł

300 000,00zł

Zadanie zrealizowane

8

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Modernizacja drogi dojazdowej, gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Wilchta, gm. Borowie"

120 180,00zł

30 000,00zł

Zadanie zrealizowane

9

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Modernizacja drogi dojazdowej, gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Słup Pierwszy, gm. Borowie"

114 876,00zł

0zł

Nie otrzymał dofinansowania

10

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Lalinach

37 236,00zł

0zł

Nie otrzymał dofinansowania

11

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Chrominie

9 951,00zł

0zł

Nie otrzymał dofinansowania

12

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Borowiu

45 261,00zł

11 994,00zł

Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz piły do betonu i stali, zadanie zrealizowane

13

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Modernizacja drogi Borowie - Kamionka"

300 000,00zł

297 000,00zł

Zadanie zrealizowane

14

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Borowiu"

100 000,00zł

100 000,00zł

Zadanie zrealizowane

15

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie Borowie dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji"

10 923 577,00zł

Wniosek pozytywnie oceniony, znajduje się na liście rezerwowej w oczekiwaniu na środki finansowe

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Chromin, Laliny, Łopacianka, Iwowe, Borowie. Projekt nie został skierowany do realizacji z powodu wyczerpania limitu unijnych środków finansowych.

16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wiejskiej"

3 543 168,56 zł

3 543 168,56 zł

Projekt zrealizowany i zakończony. Dotyczył budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Głoskowie oraz bloku żywieniowego i przedszkola przy Zespole Oświatowym w Borowiu.

17

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Budowa sieci kanalizacyjnej IV etap: Borowie - Kamionka - Dudka"

3 618 023,00zł*

3 618 023,00zł*

Projekt zakończony. *- wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

18

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Szkoła i środowisko - wspólny cel i wspólne działanie" dotyczy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Oświatowego w Borowiu

50 000,00zł

0zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Gminny Ośrodek Rozwoju i Kariery" przy Zespole Oświatowym w Borowiu

50 000,00zł

0zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

20

Kuratorium Oświaty

"Radosna szkoła". Dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla szkół z terenu gminy

29 919,00zł

29 919,00zł

Zadanie zrealizowane

21

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Modernizacja drogi gminnej nr 3603004W na odcinku Borowie - Słup Drugi

358 800,00zł

0zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

22

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra-
wnych

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych

63 550,00zł

53 800,20 zł

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 85 % kwoty wnioskowanej. Zadanie zrealizowane.

23

Kuratorium Oświaty

"Radosna szkoła". dotyczy dofinansowania utworzenia szkolnego placu zabaw w roku 2010 przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz przy Zespole Szkół w Głoskowie

179 300,00zł

115 450,00zł

Otrzymano dofinansowanie na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu. Zadanie zrealizowane.

24

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Borowie, XIX - wieczny dwór: wymiana poszycia dachowego i remont elewacji”

245 000,00 zł

0zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

25

Muzeum Historii Polski

II Wojna Światowa na terenie gminy Borowie

45 000,00zł

0zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

26

Federacja Inicjatyw Oświatowych

"Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie

Szkoła nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie

dot. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli

27

Federacja Inicjatyw Oświatowych

"Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

81 004,64zł

81 004,64zł

Projekt zrealizowany. Dofinansowanie obejmowało zajęcia edukacyjne w tym m.in.: projekty edukacyjne, szkoły letnie i obozy naukowe, szkolenia, konferencje i seminaria.

28

Federacja Inicjatyw Oświatowych

"Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie

Szkoła nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie

dot. Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem

29

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

"Ochrona wartościowych elementów substancji zabytkowej poprzez wykonanie prac restauratorskich i budowlanych przy XIX-wiecznym dworze w Borowiu" (budynek Urzędu Gminy)

490 492,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania z uwagi na odstąpienie Województwa Mazowieckiego od udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu ochrony zabytków z powodu trudnej sytuacji budżetowej

30

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pełna inwentaryzacja budynku po byłym kościele, dzwonnicy i kostnicy oraz parkanu w Borowiu

15 000,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

31

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

"Lepszy start" Wniosek dot. utworzenia dodatkowych punktów i oddziałów przedszkolnych przy istniejących szkołach

967 970,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

32

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

"Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach"

104 112,00 zł

104 112,00 zł

Projekt zrealizowany

33

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

Organizacja dożynek gminnych w Borowiu

10 052,00 zł

8 260,00 zł

Projekt zrealizowany

34

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagrajmy o sukces". Dotyczy Publicznego Gimnazjum w Głoskowie

24 483,00 zł Dotacja celowa.

24 483,00 zł

Projekt zrealizowany

35

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Zagrajmy o sukces". Dotyczy Publicznego Gimnazjum w Borowiu

24 483,00 zł Dotacja celowa.

24 483,00 zł

Projekt zrealizowany

36

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Pokochaj Królową Nauk

50 000,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

37

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilchcie

14 821,00 zł

14 821,00 zł

Projekt zrealizowany

38

Kuratorium Oświaty

"Radosna Szkoła". Dotyczy budowy szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie

63 850,00 zł

63 850,00 zł;

Zadanie zrealizowane

39

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wniosek do programu "Moje Boisko-Orlik 2012" na rok 2011. Dotyczy budowy kompleksu boisk sportowych w Borowiu

808 000,00 zł

808 000,00 zł

Zadanie zrealizowane

40

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwowem

226 168,00 zł*

226 168,00 zł*

Zadanie zrealizowane. *- wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

41

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka

311 264,00 zł*

311 264,00 zł*

Zadanie zrealizowane. *- wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

42

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Borowie, XIX - wieczny dwór: roboty budowlane przy zabytku Etap 1 - remont dachu i elewacji

215 817,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

43

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Energia słoneczna przyszłością Mazowsza - projekt partnerski z Miastem i Gminą Pilawa - liderem projektu. Dotyczy dofinansowania kolektorów słonecznych

2 275 143,64 zł

2 275 143,64 zł - kwota dotacji dla Gminy Borowie.

Wniosek otrzymał dofinansowanie po zwiększeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego limitu dostępnych środków w ramach konkursu. Zadanie zrealizowane.

44

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szybka nauka oraz e-learning "Kwantowy skok" w rozwoju umiejętności kluczowych ucznia

860 954,43 zł

0 zł

Projekt nie otrzymał dofinansowania

45

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Lepszy start - edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie

484 334,96 zł

484 334,96 zł -rzeczywista kwota na koniec realizacji projektu

Projekt zakończony. Dotyczył utworzenia punktu przedszkolnego w Iwowem oraz wsparcie istniejących przedszkoli i punktu przedszkolnego z terenu gminy Borowie

46

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu - etap I

500 000,00 zł*

500 000,00 zł*

Projekt zakończony. *-wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

47

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

Remont świetlicy wiejskiej w Chrominie

16 883,00 zł*

16 883,00 zł*

Projekt zrealizowany. *- wysokość dotacji wg kwoty przetargowej.

48

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej Jaźwinach

15 840,00 zł*

15 840,00 zł*

Projekt zrealizowany. *-wysokość dotacji wg kwoty przetargowej

49

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu”

541 208,17 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

50

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”

125 585,00 zł

125 585,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt systemowy dotyczący zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z terenu gminy Borowie. Projekt zrealizowany w roku szkolnym 2011/2012

51

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Muzyka łączy pokolenia”

49 530,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

52

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie obiektów publicznych w najnowsze rozwiązania komputerowe - szansą na poprawę konkurencyjności Gminy Borowie”

1 948 466,20 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

53

Kuratorium Oświaty

"Radosna szkoła". dotyczy budowy szkolnego placu zabaw w roku 2012 przy Szkole Podstawowej w Brzuskowoli oraz Iwowem

127 700,00 zł

127 700,00 zł

Zadanie zakończone

54

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wniosek do programu "Moje Boisko-Orlik 2012" na rok 2012. Dotyczy budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Głoskowie

833 000,00 zł

630 000,00 zł

Zadanie zakończone

55

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Borowie, dwór (XIX w.): remont dachu – I etap prac konserwatorskich przy zabytku”

102 000,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

56

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele kultury”

168 440,63 zł

133 000,00 zł

Projekt zakończony

57

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin”

381 977,00 zł

381 977,00 zł

Projekt zakończony

58

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Brzuzie”

24 982,00 zł

24 982,00 zł

Projekt zakończony

59

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu”

9 972,00 zł

9 972,00 zł

Projekt zakończony

60

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Dziecięca akademia przyszłości”

23 260,00 zł -dotacja celowa

23 260,00 zł

Projekt zrealizowany w szkole podstawowej w Borowiu. Dotyczył zakupu pomocy edukacyjnych oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

61

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Dziecięca akademia przyszłości”

11 630,00 zł - dotacja celowa

11 630,00 zł

Projekt zrealizowany w szkole podstawowej w Głoskowie. Dotyczył zakupu pomocy edukacyjnych oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

62

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Dziecięca akademia przyszłości”

11 630,00 zł - dotacja celowa

11 630,00 zł

Projekt zrealizowany w szkole podstawowej w Iwowem. Dotyczył zakupu pomocy edukacyjnych oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

63

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Dziecięca akademia przyszłości”

Dotacja celowa

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania dla szkoły podstawowej w Brzuskowoli

64

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

„Cyfrowa szkoła” Dotyczy informatyzacji Zespołu Oświatowego w Borowiu

140 000,00 zł

 

Wniosek spełnił warunki formalne lecz nie został wylosowany do dofinansowania. Wybór projektów odbywał się w drodze losowania.

65

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Rozwój kompetencji kluczowych i planowanie kariery wśród uczniów ze szkół w Gminie Borowie”

462 805,85 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

66

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Borowie do nowoczesnych rozwiązań informatycznych przez wdrożenie e-usług”

1 183 715,10 zł

0 zł

Wniosek pozytywnie oceniony, znajduje się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania, jednak z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje do dofinansowania.

67

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rządowy program "Razem bezpieczniej"

93 700,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Wniosek dotyczył m.in. budowy parkingu i chodnika od drogi krajowej 76 do szkoły w Głoskowie.

68

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Zamknięcie oraz rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie oraz w miejscowości Pilawa gm. Pilawa”

929 935,55 zł w części dot. Gminy Borowie

0 zł

Projekt partnerski z Miastem i Gminą Pilawa - nie otrzymał dofinansowania.

69

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Zakup instrumentów do gminnej orkiestry dętej”

50 000,00 zł

35 000,00 zł

Zadanie zakończone

70

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Borowie, dzwonnica i wyposażenie budynku po byłym kościele (XVIII w.): remont dzwonnicy oraz renowacja ołtarzy, ambony i organów”

743 210,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowanie.

71

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie”

134 177,00 zł

134 177,00 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie – zadanie zakończone. Projekt dotyczył zakupu pomocy edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z terenu gminy Borowie w roku szkolnym 2013/2014.

72

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu z przeznaczeniem na czytelnię”

186 667,00 zł

186 667,00 zł

Zadanie zakończone. Projekt partnerski z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borowiu, w ramach programu MKiDN „Biblioteka+”, dotyczył prac budowlanych przy utworzeniu nowego pomieszczenia czytelni wraz z zakupem wyposażenia.

73

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nauka gry na instrumentach muzycznych dla członków orkiestry dętej

7 200,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

74

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie”

44 874,40 zł

44 874,40 zł

Projekt systemowy merytorycznie zakończony. Zrealizowany przez GOPS w Borowiu, dotyczył przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla osób bezrobotnych wraz z doradztwem zawodowym i wsparciem psychologa.

75

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Kochaj i szanuj siebie, by kochać i szanować innych”

59 726,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

76

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu”

44 556,00 zł

44 556,00 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013, Działanie Leader „małe projekty”. Zadanie zakończone, dotyczyło przeprowadzenia prac przy ołtarzu bocznym Matki Boskiej Częstochowskiej

77

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Renowacja zabytkowych organów w Borowiu”

50 000,00 zł

0 zł

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

78

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie”

240 233,26 zł

240 233,26 zł * - kwota po zakończonym postępowaniu przetargowym

Projekt otrzymał dofinansowanie – zadanie zakończone.

79

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund"

„Na własne Konto”

2 500,00 zł

2 500 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt zakończony, dotyczył zajęć z edukacji ekonomicznej prowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Borowiu.

80

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Borowie, wyposażenie budynku po byłym kościele: renowacja obiektów drewnianych (XVVII-XIX w.)”

172 473,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Dotyczył renowacji ołtarza głównego oraz bocznego wraz z obrazem „Chrystus Gorejące Serce”.

81

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Borowie, dzwonnica (XVIII w.): prace konserwatorsko – remontowe bramy-dzwonnicy

86 163,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

82

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uzupełnienie instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej w Borowiu

53 800,00 zł

25 000,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

83

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w Borowiu”

50 000,00 zł

0 zł

Projekt nie otrzymał dofinansowania

84

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie”

317 372,16 zł

317 372,16 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zakończone.

85

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Rozwój gminnej orkiestry dętej w Borowiu poprzez doposażenie w brakujące instrumenty i akcesoria muzyczne”

48 200,00 zł

0 zł

Projekt nie otrzymał dofinansowania

86

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap I”

52 480,00 zł

52 480,00 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

87

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Rozwój gminnej orkiestry dętej w Borowiu poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne”

69 843,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

88

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Kształcenie kompetencji kluczowych sukcesem w przyszłości”

1 245 558,60 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

89

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund"

„Na własne Konto”

2 500,00 zł

2 500,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt zakończony, dotyczył zajęć z edukacji ekonomicznej prowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Borowiu – II edycja.

90

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”

453 315,00 zł

453 315,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

91

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”

510 747,00 zł

510 747,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

92

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie

28 305,00 zł

28 305,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

93

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Borowie

100 000,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

94

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„Tworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy”

123 960,00 zł

123 960,00 zł * - kwota po zakończonym postępowaniu przetargowym

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone -  II etap budowy ścieżki ekologicznej przy zrekultywowanym składowisku odpadów.

95

Zarząd Główny ZOSP RP

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Borowie

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

96

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Borowie

189 973,00 zł

189 973,00 zł * - kwota po zakończonym postępowaniu przetargowym

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

97

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie

668 384,84 zł

 

Wniosek pozytywnie oceniony, jednak znajduje się na liście rezerwowej w oczekiwaniu na środki finansowe.

98

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu

74 000,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania

99

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”. Projekt partnerski z gminami: Miastków Kościelny, Górzno, Garwolin, Sobolew. Dotyczy dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców 5 gmin.

9 864 444,00 zł w tym  3 208 296,00 zł wnioskowana kwota dotacji dla Gminy Borowie

0 zł

Wniosek pozytywnie oceniony, jednak nie otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

100

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla mieszkańców wsi Słup Pierwszy, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz.

1 951 445,00 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

101

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Borowie

1 064 166,96 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

102

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego

Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie

140 536,00 zł

140 536,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone. Dotyczy budowy skweru na działce po byłym punkcie skupu mleka w Borowiu

103

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap III

79 082,00 zł

79 082,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie.

Zadanie zrealizowane.

104

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Tworzenie Baz Edukacyjno – Ekologicznych
w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I

166 255,00 zł

166 255,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zrealizowane. Dotyczy zakupu m.in. tablic i gier edukacyjnych wraz z montażem na terenie Zespołu Oświatowego w Borowiu

105

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Przebudowa budynku służącego edukacji w Gminie Borowie

768 318,78 zł

0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

106

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego

Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu

31 815,00 zł

31 815,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

107

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Renowacja pomnika poległym za ojczyzną 1939 – 1945”

10 067,52 zł

10 000,00 zł

Wniosek otrzymał dotację. Zadanie zakończone. Dotyczy renowacji pomnika mieszczącego się na cmentarzu parafialnym w Borowiu.

108

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Aktywna tablica”

21 000,00 zł

14 000,00 zł

Wniosek otrzymał dotację na zakup tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej w Iwowem oraz w Głoskowie. Zadanie zakończone.

109

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Wniosek otrzymał dotację na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń rekreacyjnych. Montaż obok placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu. Zadanie zrealizowane.

110

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Iwowem

868 874,00 zł

0,00zł

Wniosek nie otrzymał dotacji.

111

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budowa placu zabaw przy świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Wniosek otrzymał dotację na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych. Zadanie zrealizowane.

112

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Prace konserwatorskie ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu 125 000,00 zł 49 777,00 zł Wniosek otrzymał częściowe dofinansowanie. Zadanie zakończone

113

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Aktywna tablica” 14 000,00 zł 14 000,00 zł Wniosek otrzymał dotację na zakup tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej w Borowiu. Zadanie zakończone.

114

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie strażnice OSP 2018 50 000,00 zł 23 742,00 zł Wniosek otrzymał częściowe dofinansowanie na prace remontowe pomieszczenia OSP Chromin. Zadanie zakończone.

115

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głosków 224 137,72 224 137,72 Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

116

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudka 2 862 290,00 zł 0,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania

117

Fundacja Orlen Dar Serca

Wniosek w ramach konkursu „Moje miejsce na ziemi” 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie (darowiznę). Zadanie zakończone, dotyczyło przeprowadzenia warsztatów dla członków gminnej orkiestry dętej z Borowia oraz przeprowadzenie koncertu kolęd w dniu 06.01.2019 r.

118

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 67 670,00 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

119

Narodowe Centrum Kultury

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu 372 612,28 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

120

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Borowie 973 462,68 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

121

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Remont świetlicy wiejskiej w Chrominie 272 135,00 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

122

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Remont bramy – dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu 290 605,00 zł 290 605,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.

123

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudka 2 060 689,00 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

124

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Borowie 1 302 739,44 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

125

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny 74 943,42 zł 60 000,00 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

126

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Prace konserwatorskie obrazu i tabernakulum z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu 32 920,00 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

127

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w budynku byłego kościoła w Borowiu 86 316,00 zł 0,00 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

128

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie  Gminy Borowie 17 616,85 zł 17 616,85 zł

Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

129

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Prace konserwatorsko – restauratorskie organów z byłego kościoła w Borowiu 178 893,66 zł 0,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

130

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy 80 000,00 zł 80 000,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

131

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Iwowem 835 645,00 zł   Wniosek w trakcie oceny

132

Komisja Europejska

Wniosek do programu WiFi4EU 15 000,00 euro 15 000,00 euro Wniosek otrzymał grant na instalację punktów bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez WiFi dla mieszkańców w miejscach publicznych na terenie gminy Borowie w miejscowościach: Borowie, Iwowe, Głosków. Zadanie w trakcie realizacji.

133

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Remont dróg gminnych Nr 130112W oraz Nr 130106W w miejscowości Filipówka

806395,10 zł  - koszt całkowity zadania od którego  Wojewoda udziela dotacji od 50 % do 80 %

0,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

134

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka 2 545 121,00 zł  - dotacja udzielona przez Wojewodę w wysokości 75% kosztów zadania 2 545 121,00 zł  Wniosek otrzymał dofinansowanie. Przygotowywanie do realizacji zadania.

135

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dudce 10 000,00 zł 10 000,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

136

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gościewiczu 10 000,00 zł 10 000,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

137

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakup urządzeń na plac zabaw w Jaźwinach 9 216,80 zł 9 216,80 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

138

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie 8 918,22 zł 8 918,22 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

139

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Laliny 10 000,00 zł 10 000,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

140

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP w Chrominie 100 000,00 zł 100 000,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.

141

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Remont strażnicy OSP Laliny 20 000,00 zł 12 000,00 zł Wniosek otrzymał mniejszą niż wnioskowano dotację. Dotyczy wymiany drzwi garażowych. Zadanie w trakcie realizacji.

142

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu 48 500,00 zł 48 500,00 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.

143

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie  Gminy Borowie 10 507,04 zł 10 507,04 zł Wniosek otrzymał dofinansowanie. Zadanie zakończone.

144

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Przebudowa drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie 556 474,04 zł - koszt całkowity zadania od którego  Wojewoda udziela dotacji od 50 % do 80 %   Wniosek w trakcie oceny

145

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Remont dróg gminnych Nr 130112W oraz Nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka 1 061 375,83 zł - koszt całkowity zadania od którego  Wojewoda udziela dotacji od 50 % do 80 %   Wniosek w trakcie oceny

146

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chromin 28 467,77 zł   Wniosek w trakcie oceny

147

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Budowa publicznego żłobka w Borowiu 759 000,00 zł   Wniosek w trakcie oceny

148

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prace konserwatorsko – restauratorskie organów, ołtarza bocznego oraz elementów ołtarza głównego z byłego kościoła w Borowiu 337 726,02 zł   Wniosek w trakcie oceny

Wnioski złożone w okresie od października 2008 roku do listopada 2019 roku.
Kolorem żółtym zostały oznaczone projekty, które otrzymały dofinansowanie.

Informacja aktualna na dzień: 20 listopada 2019 roku.

 

Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska

Pokaż mniej

 

Poprawiono: 13 listopad 2019
Utworzono: 13 listopad 2019

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek.docx)Wniosek[ ]20 kB
Poprawiono: 08 styczeń 2020
Utworzono: 10 październik 2019

9 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych trzech powiatów w tym garwolińskiego odebrali promesy potwierdzające otrzymanie środków z programu 5000 plus. Wśród strażaków byli przedstawiciele 8 jednostek OSP z gminy Borowie.

OSP Głosków reprezentował Prezes Marek Makulec

OSP Borowie reprezentował Prezes Łukasz Osiak

OSP Nowa Brzuza reprezentował Prezes Andrzej Baran

OSP Filipówka reprezentował Prezes Adam Zboina

OSP Chromin reprezentował Sołtys i Radny Tomasz Metera

OSP Laliny reprezentował Prezes Włodzimierz Sabak

OSP Jaźwiny reprezentował Skarbnik Maciej Baran

OSP Iwowe reprezentował Prezes Zbigniew Kopa

Promesy strażackie wręczali: Wice Marszałek Senatu Maria Koc, Wice Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gomera. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska oraz inni wójtowie z powiatu garwolińskiego, a także Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie Krzysztof Tuszowski.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (DSC_0169.JPG)DSC_0169.JPG[ ]6621 kB
Pobierz plik (DSC_0167.JPG)DSC_0167.JPG[ ]6860 kB
Pobierz plik (DSC_0130.JPG)DSC_0130.JPG[ ]6679 kB
Pobierz plik (DSC_0128.JPG)DSC_0128.JPG[ ]6928 kB
Pobierz plik (DSC_0127.JPG)DSC_0127.JPG[ ]7177 kB
Pobierz plik (DSC_0120.JPG)DSC_0120.JPG[ ]7075 kB
Pobierz plik (DSC_0118.JPG)DSC_0118.JPG[ ]6843 kB
Pobierz plik (DSC_0116.JPG)DSC_0116.JPG[ ]7006 kB
Pobierz plik (DSC_0115.JPG)DSC_0115.JPG[ ]6855 kB
Pobierz plik (DSC_0114.JPG)DSC_0114.JPG[ ]6877 kB
Pobierz plik (DSC_0113.JPG)DSC_0113.JPG[ ]6990 kB
Pobierz plik (DSC_0112.JPG)DSC_0112.JPG[ ]6758 kB
Pobierz plik (DSC_0110.JPG)DSC_0110.JPG[ ]7280 kB
Pobierz plik (DSC_0108.JPG)DSC_0108.JPG[ ]6798 kB
Pobierz plik (DSC_0107.JPG)DSC_0107.JPG[ ]7046 kB
Pobierz plik (DSC_0106.JPG)DSC_0106.JPG[ ]7118 kB
Pobierz plik (DSC_0105.JPG)DSC_0105.JPG[ ]6813 kB
Pobierz plik (DSC_0099.JPG)DSC_0099.JPG[ ]6791 kB
Pobierz plik (DSC_0098.JPG)DSC_0098.JPG[ ]6955 kB
Pobierz plik (DSC_0097.JPG)DSC_0097.JPG[ ]7167 kB
Pobierz plik (DSC_0096.JPG)DSC_0096.JPG[ ]7238 kB
Pobierz plik (DSC_0095.JPG)DSC_0095.JPG[ ]7055 kB
Pobierz plik (DSC_0093.JPG)DSC_0093.JPG[ ]6493 kB
Pobierz plik (DSC_0092.JPG)DSC_0092.JPG[ ]6895 kB
Pobierz plik (DSC_0091.JPG)DSC_0091.JPG[ ]6931 kB
Pobierz plik (DSC_0090.JPG)DSC_0090.JPG[ ]6350 kB
Pobierz plik (DSC_0089.JPG)DSC_0089.JPG[ ]7215 kB
Pobierz plik (DSC_0088.JPG)DSC_0088.JPG[ ]6990 kB
Pobierz plik (DSC_0087.JPG)DSC_0087.JPG[ ]7108 kB
Pobierz plik (DSC_0086.JPG)DSC_0086.JPG[ ]7084 kB
Pobierz plik (DSC_0085.JPG)DSC_0085.JPG[ ]6620 kB
Pobierz plik (DSC_0084.JPG)DSC_0084.JPG[ ]6481 kB
Pobierz plik (DSC_0083.JPG)DSC_0083.JPG[ ]6695 kB
Pobierz plik (DSC_0082.JPG)DSC_0082.JPG[ ]6496 kB
Pobierz plik (DSC_0081.JPG)DSC_0081.JPG[ ]6486 kB
Pobierz plik (DSC_0080.JPG)DSC_0080.JPG[ ]7107 kB
Pobierz plik (DSC_0077.JPG)DSC_0077.JPG[ ]6722 kB
Pobierz plik (DSC_0071.JPG)DSC_0071.JPG[ ]7045 kB
Pobierz plik (DSC_0043.JPG)DSC_0043.JPG[ ]6869 kB
Pobierz plik (DSC_0037.JPG)DSC_0037.JPG[ ]6801 kB
Pobierz plik (DSC_0032.JPG)DSC_0032.JPG[ ]6763 kB
Pobierz plik (DSC_0030.JPG)DSC_0030.JPG[ ]6484 kB
Pobierz plik (DSC_0029.JPG)DSC_0029.JPG[ ]6710 kB
Pobierz plik (DSC_0028.JPG)DSC_0028.JPG[ ]6402 kB
Pobierz plik (DSC_0020.JPG)DSC_0020.JPG[ ]7215 kB
Pobierz plik (DSC_0019.JPG)DSC_0019.JPG[ ]6785 kB
Pobierz plik (DSC_0017.JPG)DSC_0017.JPG[ ]6722 kB
Pobierz plik (DSC_0016.JPG)DSC_0016.JPG[ ]7109 kB
Pobierz plik (DSC_0013.JPG)DSC_0013.JPG[ ]6492 kB
Pobierz plik (DSC_0011.JPG)DSC_0011.JPG[ ]6824 kB
Pobierz plik (DSC_0010.JPG)DSC_0010.JPG[ ]6542 kB